top of page

Mark Beuker, als onderzoeker verbonden aan de RUG, becijferde het bedrag van de gemiddelde legitieme portie in 2016. Dit deed hij in zijn artikel, ‘De legitieme gekwantificeerd: aantallen legitimarissen en hun aanspraken in 2016’, gepubliceerd in het tijdschrift Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR 2021/7313). Hij concludeerde onder meer:

‘De legitieme portie kan, zoals te verwachten was, in de meeste nalatenschappen een rol spelen. Slechts 21.276 erflaters overleden kinderloos, terwijl 116.627 overledenen wel kinderen achterlieten. Gemiddeld had een niet-kinderloze erflater 2,6 kinderen. In totaal hadden dus 303.949 kinderen recht op een legitieme portie in de nalatenschap van hun ouder. Zij konden 37% van de totale waarde van erfenissen in Nederland opeisen. Dit komt neer op een gemiddelde legitieme portie van bijna 20.000 euro.’


Maar er moet niet te vroeg gejuicht worden. De vraag is immers wanneer de legitieme opeisbaar is, dat wil zeggen wordt uitbetaald. Soms is dat pas het geval als de achterblijvende echtgenoot dan wel geregistreerd partner of andere levensgezel overlijdt. En dan is het maar afwachten of er voldoende geld is om de legitieme uit te betalen. Want op is op. Zie ook Deel B, nr, 6 van het rapport en voor degene die er een wetsartikel bij wil opslaan, art. 82 van boek 4 van het Burgerlijk Wetboek.

De minister voor Rechtsbescherming heeft inmiddels antwoord gegeven op de Kamervragen die door Kamerlid Vera Bergkamp (D66) aan minister Dekker van Rechtsbescherming werden gesteld over het rapport Legitieme portie. Het besluit of en wat er aan de legitieme portie in de wet moet worden gedaan, laat de minister over aan het nieuwe kabinet. De aanbeveling uit het rapport om de regeling van financiële ondersteuning van kinderen en jonge meerderjarigen uit te breiden en de effectiviteit ervan te versterken acht hij een belangrijke suggestie om bij een verdere discussie over de legitieme te betrekken. Als u hier klikt komt u bij de volledige antwoord van de minister.

Kamerlid Vera Bergkamp (D66) heeft aan minister Dekker van Rechtsbescherming vragen gesteld over het rapport Legitieme portie. De vragen kun je lezen door hier te klikken. Eerder diende dit Kamerlid al vragen in bij de Minister over de wenselijkheid van de legitieme portie in het hedendaagse erfrecht. De Minister antwoordde toen te wachten op het rapport Legitieme. Wij hebben inmiddels het rapport aangeboden aan de Minister en wij zijn vanzelfsprekend benieuwd of hij er al kennis van heeft kunnen nemen en wat zijn inhoudelijke reactie is.

1
2
bottom of page