top of page

feiten en cijfers

Een groot deel van de Nederlanders vindt het niet meer vanzelfsprekend dat kinderen van hun ouders erven als de ouders dat niet willen. Dat blijkt uit de verschillende enquêtes die onder het Nederlandse publiek zijn gehouden. Uit de online enquête blijkt dat 68% van het ondervraagde Nederlanders het bestaan van de legitieme portie zoals die nu in de wet is vormgegeven, niet terecht vinden. Over alle enquêtes heen is dat gemiddeld 54%.  
Deze Nederlanders willen de legitieme portie volledig afschaffen dan wel afzwakken. 

Bij ouders met stiefkinderen blijkt dat het beeld afwijkt van het algemene beeld. Slechts 18% van de respondenten met stiefkinderen wil de legitieme portie houden zoals die nu is. Dit wijkt flink af van de 32% die in het algemeen voor de ondervraagde Nederlanders geldt. 

Notarissen en kandidaat-notarissen zijn vanuit hun praktijkervaring met de legitieme portie massaal voor afschaffing van de legitieme portie is (76%). We hebben de (kandidaat-)notarissen ook gevraagd hoe ze tegen de legitieme portie aankijken vanuit hun privésituatie: vanuit daar bezien vindt zelfs een grotere groep (86%) dat kinderen geen recht hebben op een legitieme portie. 

Dat ligt heel anders bij erfrechtadvocaten. Vanuit hun beroepsuitoefening wil 30% de legitieme afgeschaft zien. Als privépersoon kijken advocaten heel anders naar de legitieme: 63% geeft aan van mening te zijn als kind geen recht te hebben op een legitieme portie bij onterving. Als ouder vindt 54% van de ondervraagde erfrechtadvocaten dat een kind zich met de legitieme portie tegen een testament zou moeten kunnen verzetten. 

bottom of page